Contact: +31 23 5571871

0
 0,00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SEMICONDUCTOR B.V. D.D. 01 JANUARI 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Semiconductor B.V. (Handelsregisternummer: 28050933) en de Gebruiker zoals hieronder gedefinieerd.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gehanteerd:

 1. Aanbieding: het aanbieden van de AED tegen een bepaalde Verkoopprijs of Huurprijs.
 2. AED: Automatische Externe Defribillator met bijbehorende accessoires en toebehoren dat door de Gebruiker van Semiconductor B.V. kan worden gehuurd of gekocht.
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 4. Cardia, ViVest, Zoll, Defibtech, Philips: de Fabrikanten.
 5. Fabrikant: de fabrikant en leverancier van de AED aan Semiconductor B.V.
 6. Gebruiker: de Koper en/of de Huurder of Abonnee en/of Abonnee
 7. Huur of abonnement of Abonnement: de overeenkomst waarbij de Verhuurder of Abonnementsverstrekker zich verbindt de AED te verhuren of via een abonnement te verstrekken en de gebruiker zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 8. Huurder of Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Verhuurder of Abonnementsverstrekker een (huur of abonnement)overeenkomst of abonnement heeft gesloten, ofwel degene die de opdracht gaven voor wiens rekening de AED wordt geleverd.
 9. Huurovereenkomst of abonnement of abonnement: de overeenkomst waarin de Huur of abonnement wordt vastgelegd en waarvan de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
 10. Huurprijs of abonnementsprijs: bedrag dat de Huurder of Abonnee of abonnee voldoet voor de Huur of abonnement.
 11. Intellectueel Eigendom: de rechten van het intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, naburige rechten maar ook rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 12. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Verkoper een (koop)overeenkomst heeft gesloten, ofwel degene die de opdracht gaven voor wiens rekening de AED wordt geleverd.
 13. Koop: de overeenkomst waarbij de Verkoper zich verbindt een AED te geven en de Koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 14. Koopprijs: bedrag dat de Koper voldoet voor de Koop.
 15. Koopovereenkomst: de overeenkomst waarin de Koop wordt vastgelegd en waarvan de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
 16. Offertes: een aanbieding van Semiconductor B.V. tot het sluiten van een Koop , het Verhuren of via abonnement verstekken van een AED. Een Offerte wordt na acceptatie vastgelegd in de Overeenkomst. Pas na ondertekening van de Overeenkomst is er sprake van Koop, Huur of abonnement.
 17. Overeenkomst: de Koopovereenkomst en/of Huurovereenkomst of abonnement en/of het abonnement.
 18. Producthandleiding: handleiding waarin de garanties en onderhoudsinstructies van de Fabrikant staan beschreven.
 19. Semiconductor B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Semiconductor B.V., statutair gevestigd te Warmond in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28050933. Zowel de Verkoper alsmede de Verhuurder.
 20. Service- en onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst waarbij Semiconductor B.V. zich verplicht de service en het onderhoud van de AED voor de Gebruiker te verrichten.
 21. Verhuurder of Abonnementsverstrekker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Semiconductor B.V., statutair gevestigd te Warmond in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28050933.
 22. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Semiconductor B.V., statutair gevestigd te Warmond in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28050933.
 23. Website: de websites van Semiconductor B.V. die bereikt kunnen worden via www.aedcenter.nl, of via andere door Semiconductor B.V. geregistreerde domeinen, subdomeinen, mobiele versies van die websites alsook de software en applicaties waarmee de websites kunnen worden bereikt op mobiele apparatuur.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Semiconductor B.V. en de Gebruiker, waaronder doch niet uitsluitend begrepen Aanbiedingen, Offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten met betrekking tot alle varianten van de door Semiconductor B.V. aangeboden AED, voor zover van deze voorwaarden niet door Semiconductor B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle afspraken die Semiconductor B.V. en de Gebruiker hebben gemaakt en treden in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, behoudens de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 3. Uit de definities in artikel 1 blijkt tot wie een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zich richt:
  • indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Koper en Verkoper heeft die bepaling betrekking op Koop;
  • indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Huurder of Abonnee of Abonnee en Verhuurder of Abonnementsverstrekker heeft die bepaling betrekking op Huur of abonnement;
  • indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Semiconductor B.V. en Gebruiker is die bepaling van toepassing op zowel Koop als Huur of Abonnement;
 4. Van wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Als ook de Gebruiker naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van Gebruiker niet van toepassing. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de Gebruiker doet hieraan niets af.
 6. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘(af)levering (van AED)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden ter zake.
 7. De ongeldigheid van een bepaling uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
 8. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die qua strekking zo veel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en die voorts, alle omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.
 9. Indien Semiconductor B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Semiconductor B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offerte/Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes of Aanbiedingen van Semiconductor B.V. hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van zes weken, te rekenen vanaf de datum van de Offerte of Aanbieding.
 2. Alle Offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door Semiconductor B.V. onder normale omstandigheden en binnen normale werkuren.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met Semiconductor B.V. of diens ondergeschikten binden Semiconductor B.V. uitsluitend voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 4. De Koop of Huur of Abonnement komt uitsluitend tot stand indien en zodra de Overeenkomst (digitaal) is ondertekend.
 5. Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt.
 6. Informatie, afbeeldingen, (mondelinge of telefonische) mededelingen, via de Website of via email verstrekte informatie en opgaven met betrekking tot Aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de AED worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Semiconductor B.V. garandeert echter niet dat alle uitingen volledig met de werkelijkheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4. AED/Eigendom

 1. De Gebruiker verklaart de AED conform de door hem gewenste specificatie, zonder (zichtbare) gebreken en in geheel bedrijfswaardige staat te hebben ontvangen.
 2. De Gebruiker dient de geleverde goederen bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of andere manco’s aan de geleverde AED en dit binnen 48 uur aan Semiconductor B.V. te melden.
 3. De AED blijft in het geval van Huur of abonnement eigendom van de Verhuurder. De Huurder of Abonnee is mitsdien niet bevoegd tot vervreemding of bezwaring van de AED. De Huurder of Abonnee zal bovendien al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verhuurder of abonnementsverstrekker veilig te stellen. Indien derden rechten op de AED willen doen gelden, dan is de Huurder of Abonnee verplicht om de Verhuurder of abonnementsverstrekker daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Het eigendom van de AED gaat in het geval van Koop over nadat de volledige Koopprijs door de Koper aan de Verkoper is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ter zake is uitgewerkt in artikel 13 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 5. De Huurder of Abonnee is niet bevoegd het moederboard (PCB), bestemming of inrichting van de AED te veranderen, taken op de AED aan te brengen dan wel herkenningstekens of telefoon of andere nummers daarvan te verwijderen en/of te (laten) overschrijven.
 6. De Huurder of Abonnee is verplicht de AED goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken of te laten gebruiken overeenkomstig de specificaties en bedieningsvoorschriften.

Artikel 5. Aflevering

 1. Aflevering geschiedt door Semiconductor B.V. op de locatie van de Gebruiker.
 2. De AED wordt zo snel als mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Semiconductor B.V. ernaar om bestellingen binnen de termijn die in de Overeenkomst is overeengekomen te leveren.
 3. De Gebruiker is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Semiconductor B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
 4. Indien de Gebruiker afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is Semiconductor B.V. gerechtigd de AED op te slaan voor rekening en risico van de Gebruiker.
 5. Indien Semiconductor B.V. gegevens behoeft van de Gebruiker of indien Semiconductor B.V. op andere wijze verplichtingen na dient te komen of medewerking dient te verlenen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt de levertijd verlengd tot het moment dat de Gebruiker aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
 6. Bij het afleveren van de AED is het vertonen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht. Indien de Gebruiker een onderneming is dient er een legitimatiebewijs te worden overgelegd van een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
 7. Indien Semiconductor B.V. nadere informatie over een termijn voor levering (schriftelijk of op de Website) kenbaar heeft gemaakt, dan heeft deze informatie een indicatief karakter.
 8. De levertijd in de Overeenkomst is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Semiconductor B.V. bestelde materialen. Indien buiten schuld van Semiconductor B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 9. De door Semiconductor B.V. opgegeven en gehanteerde leveringstijden gaan in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen mits alle gegevens die Semiconductor B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft in haar bezit zijn.
 10. De door Semiconductor B.V. opgegeven leveringstijden gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijn, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.
 11. De AED is vanaf het moment van aflevering voor risico van de Gebruiker, zelfs al is het eigendom (nog) niet overgedragen.
 12. In het geval Semiconductor B.V. niet aan haar afleveringsverplichtingen voldoet, zoals hiervoor beschreven, is zij in verzuim uitsluitend indien en zodra zij door de Gebruiker per aangetekende brief een nieuwe redelijke termijn tot nakoming is gesteld en ook deze termijn door Semiconductor B.V. niet is nagekomen.

Artikel 6. Gebruik/onderhoud/reparaties Huurder of Abonnee

 1. De Huurder of Abonnee zal zorgvuldig, conform de bestemming en in overeenstemming met de Producthandleiding met de AED omgaan.
 2. Het risico dat van de AED geen gebruik kan worden gemaakt komt voorrekening van de Huurder of Abonnee en ontslaat de Huurder of Abonnee dus niet van de verplichting tot doorbetaling van de termijnen. Dit geldt ook bij tenietgaan van de AED en bij zodanige schade dat naar het oordeel van de assuradeur reparatie als zinloos moet worden beschouwd. In dat geval zijn ineens opeisbaar de vervallen en nog niet betaalde termijnen, plus de vooraf gecalculeerde restwaarde van de AED.
 3. De Huurder of Abonnee draagt tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst of abonnement het risico voor de AED (en toebehoren) en zal deze voor eigen kosten ten gunste van de Verhuurder of abonnementsverstrekker voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen alle risico’s ter zake (het gebruik van) de AED (en toebehoren). De risico’s van niet of niet- toereikende verzekering zijn dan ook voor de Huurder of Abonnee.
 4. De Huurder of Abonnee zal de AED zelf conform de Producthandleiding laten installeren. Indien door de Huurder of Abonnee gewenst, kan de Verhuurder of abonnementsverstrekker een installateur aanwijzen. De installatiekosten vallen buiten deze Huurovereenkomst of abonnement en zullen door de Huurder of Abonnee separaat worden betaald aan de installateur.
 5. e Huurder of Abonnee zal de AED in goede staat (onder)houden. De Huurder of Abonnee zal zelf geen reparaties aan de AED verrichten. Reparaties mogen uitsluitend door de Verhuurder of abonnementsverstrekker of door deze aan te wijzen derden worden uitgevoerd. In geval van service en/of onderhoud aan de AED door de Verhuurder, is de Huurder of Abonnee verplicht aanwezig te zijn op het daarvoor afgesproken tijdstip. Mocht de Huurder of Abonnee zich niet aan deze verplichting houden, dan zullen de kosten van de service / het onderhoud aan de Huurder of Abonnee in rekening worden gebracht.
 6. Indien de AED gebruikt is in een noodsituatie, dan zal de Huurder of Abonnee onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur contact opnemen met de Verhuurder of abonnementsverstrekker voor controle door de Verhuurder of abonnementsverstrekker en/of door de Verhuurder of abonnementsverstrekker geautoriseerde service providers. Deze kosten zijn opgenomen in de Huurprijs.
 7. De Huurder of Abonnee is verplicht om, na gebruik van de AED in een noodsituatie, de AED veilig te stellen zodat de Verhuurder of abonnementsverstrekker binnen 48 uur in staat wordt gesteld om de – in het apparaat opgeslagen – medische gegevens uit te lezen.
 8. De Verhuurder of abonnementsverstrekker zal de AED tenminste 1 keer per 2 jaar van een onderhoudsbeurt voorzien.
 9. Het is de Huurder of Abonnee niet toegestaan om de AED onder te (doen)verhuren dan wel op andere wijze te (doen) exploiteren.
 10. Op diens verzoek kan de Huurder of Abonnee na het gebruik van de AED in een noodsituatie binnen 24 uur een vervangende AED ontvangen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden Huur of abonnement

 1. De Verhuurder of abonnementsverstrekker zal de Huurder of Abonnee factureren volgens de in de Huurovereenkomst of abonnement opgenomen betalingsvoorwaarden.
 2. De prijzen die door de Verhuurder of abonnementsverstrekker worden gebruikt zijn in Euro en exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief transport, installatie- en overige kosten.
 3. De Verhuurder of abonnementsverstrekker zal door middel van een automatische incasso binnen twee weken na factuurdatum incasseren. Het moment waarop de Verhuurder of abonnementsverstrekker de betaling ontvangt geldt als betalingsmoment. De betalingstermijn is 14 dagen.
 4. In geval de Huurovereenkomst of abonnement niet wordt aangevangen op de 1e dag van een maand, zal de Huurprijs of abonnementsprijs voor die maand naar rato worden berekend en samen met de eerste incasso aan de Huurder of Abonnee worden doorbelast. Indien de Huurovereenkomst of abonnement halverwege een maand eindigt, zal de Verhuurder of abonnementsverstrekker deze naar rato verschuldigde Huurprijs of abonnementsprijs tegelijk met de laatste incasso aan de Huurder of Abonnee doorbelasten.
 5. Indien een door de Huurder of Abonnee afgegeven machtiging tot automatische betaling wordt ingetrokken, bij de uitoefening van de machtiging onvoldoende saldo aanwezig blijkt te zijn of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank wordt gestorneerd, mag de Verhuurder of abonnementsverstrekker naast de verschuldigde betaling aanvullende (administratie-)kosten in rekening brengen.
 6. Het indienen van een klacht/bezwaar zal de betalingsverplichting van de Huurder of Abonnee niet opschorten. Verrekening van onverschuldigd betaalde bedragen of opschorting van betaling is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
 7. Indien de factuur niet binnen de termijn genoemd in lid 2 van dit artikel door de Huurder of Abonnee is voldaan, is de Verhuurder of abonnementsverstrekker gerechtigd vanaf die termijn wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 8. Indien de Huurder of Abonnee na aanmaning door de Verhuurder of abonnementsverstrekker in gebreke blijft met het voldoen aan haar betalingsverplichtingen, is de Verhuurder of abonnementsverstrekker gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de Huurder of Abonnee te laten plaatsvinden, en/of de Huurovereenkomst of abonnement zonder nadere ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 9. Indien de Verhuurder of abonnementsverstrekker haar vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder of Abonnee, zulks inclusief kosten die verband houden met een faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de Verhuurder. Voornoemde kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom.
 10. De Verhuurder of abonnementsverstrekker is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Huurder of Abonnee op te schorten, zolang de Huurder of Abonnee niet aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Huurder of Abonnee alsnog haar verplichtingen jegens deVerhuurder of abonnementsverstrekker volledig is nagekomen. De Verhuurder of abonnementsverstrekker mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en de totstandkoming van de Huurovereenkomst of abonnement prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen.
 11. De Verhuurder of abonnementsverstrekker is gerechtigd haar prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Indien in de financiële positie van de Huurder of Abonnee na het tot stand komen van de Huurovereenkomst of abonnement, doch voor de aflevering van de AED een aanzienlijke verslechtering optreedt, is de Verhuurder of abonnementsverstrekker te allen tijde gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Huurovereenkomst of abonnement, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 8. Ontbinding Huurovereenkomst of abonnement

 1. De Verhuurder of abonnementsverstrekker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de Huurovereenkomst of abonnement, op te schorten of de Huurovereenkomst of abonnement, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden en de AED terstond tot zich te nemen, indien:
  • de Huurder of Abonnee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze Huurovereenkomst of abonnement niet stipt nakomt;
  • beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Huurder of Abonnee of op de AED;
  • betreffende de Huurder of Abonnee surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
  • de AED wordt gevorderd of verbeurd verklaard;
  • de Huurder of Abonnee feitelijk of juridisch overgaat tot liquidatie van zijn onderneming;
  • de Huurder of Abonnee bij het aangaan van deze overeenkomst tegen de Verhuurder of abonnementsverstrekker enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan;
  • door de Huurder of Abonnee, diens medeschuldenaren of borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken;
  • omstandigheden bij de Huurder of Abonnee intreden die een aanmerkelijke verzwaring van het risico van de Verhuurder of abonnementsverstrekker met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren;
  • de Huurder of Abonnee bij het sluiten van de Huurovereenkomst of abonnement verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst of abonnement en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • de samenwerking tussen de Verhuurder of abonnementsverstrekker en de Fabrikant, om wat voor reden dan ook, eindigt.
 2. De Huurder of Abonnee zal de Verhuurder of abonnementsverstrekker terstond over een van de omstandigheden in het hiervoor genoemde lid schriftelijk informeren en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator terstond inzage in deze Huurovereenkomst of abonnement geven en deze wijzen op het eigendomsrecht van de Verhuurder.
 3. In geval van opschorting of ontbinding door de Verhuurder of abonnementsverstrekker op grond van voorgaande leden, is de Verhuurder of abonnementsverstrekker op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
 4. In geval van ontbinding van de Huurovereenkomst of abonnement, zijn de vorderingen van de Verhuurder of abonnementsverstrekker op de Huurder of Abonnee onmiddellijk opeisbaar.
 5. De Verhuurder of abonnementsverstrekker en de Huurder of Abonnee komen nu overeen dat in het geval de Verhuurder of abonnementsverstrekker gebruik maakt van haar recht op ontbinding, de aan de Verhuurder of abonnementsverstrekker te vergoeden schade tenminste beloopt: de som van de achterstallige termijnen, de rente, het totaal van de toekomstige termijnen, voorts te vermeerderen met de kosten verband houdende met het terugnemen van de AED. Deze schadevergoeding is terstond opeisbaar.
 6. Annulering van de Huurovereenkomst of abonnement is mogelijk tot 14 dagen voor de ingangsdatum van de Huurovereenkomst of abonnement. Dan zullen geen kosten worden doorberekend. Daarna zal 100% van de totale huursom worden doorberekend. Installatiekosten worden additioneel doorberekend voor zover deze door Verhuurder of abonnementsverstrekker zijn gemaakt.

Artikel 9. Verlenging / opzegging / annulering van de Huurovereenkomst of abonnement

 1. De Huurovereenkomst of abonnement die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt na het verstrijken van de gestelde huurtermijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. De Huurovereenkomst of abonnement die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan tegen het einde van iedere kalendermaand per de Huurder of Abonnee tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Huurder of Abonnee zijn de vorderingen van de Verhuurder of abonnementsverstrekker op de Huurder of Abonnee onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

Artikel 10. Inspectie/informatie Huur of abonnement

 1. De Verhuurder of abonnementsverstrekker of haar gemachtigde heeft te allen tijde – zij het zoveel mogelijk in bedrijfsuren – het recht om de plaats(en) te betreden waarde AED zich bevindt en deze te inspecteren.
 2. Bij verandering van vestigingsplaats zal de Huurder of Abonnee de Verhuurder of abonnementsverstrekker binnen 48 uur daarvan schriftelijk mededeling doen. Ook zal de Huurder of Abonnee aan de Verhuurder of abonnementsverstrekker al dan niet desgevraagd, de relevante informatie verschaffen betreffende zijn financiële situatie en/of betreffende de AED.

Artikel 11. Teruggave AED na eindigen Huur of abonnement

 1. In geval van beëindiging van de Huurovereenkomst of abonnement zal de Huurder of Abonnee de AED terstond, op zijn kosten en in goede staat afleveren aan de Verhuurder of abonnementsverstrekker of de door deze aan te wijzen derde op een door de Verhuurder of abonnementsverstrekker of die derde aan te geven tijdstip en adres.
 2. Bij gebreke van zodanige teruggave mag de Verhuurder of abonnementsverstrekker zelf een plaats betreden waar de AED zich bevindt om deze tot zich te nemen. Onkosten van vervoer en/of verzekering zijn voor de Huurder of Abonnee. Tot het moment van aflevering bij c.q. terugname door de Verhuurder of abonnementsverstrekker is het risico van beschadiging aan of door de AED of het tenietgaan daarvan voor rekening van de Huurder of Abonnee.
 3. Indien bij de retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kostenvan vervanging van deze delen aan de Huurder of Abonnee op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden/ ontbinding Koop

 1. De Verkoper zal de Koper factureren volgens de in de Koopovereenkomst opgenomen betalingsvoorwaarden. De Koper zal de factu(u)r(en) binnen 14 dagen voldoen.
 2. De prijzen die door de Verkoper worden gebruikt zijn in Euro en exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief transport, installatie- en overige kosten.
 3. Indien de factuur niet binnen de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel door de Koper is voldaan, is de Verkoper gerechtigd vanaf die termijn wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 4. In het geval in de Koopovereenkomst is gekozen voor een (gedeeltelijke) betaling achteraf, geldt dat indien de Koper het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de daartoe overeengekomen betalingstermijn voldoet, de Koper automatisch in verzuim is jegens de Verkoper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Koper rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. In dat geval heeft de Verkoper eveneens het recht de nakoming van haar verbintenissen met de Koper op te schorten.
 5. Voorts is de Verkoper in het geval tijdige en volledige betaling uitblijft gerechtigd om de Koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde AED, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door de Verkoper verrichte prestatie, onverminderd het recht van de Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien de Koper na aanmaning door de Verkoper in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is de Verkoper gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de Koper te laten plaatsvinden, en/of de Koopovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de Verkoper haar vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper, zulks inclusief kosten die verband houden met een faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de Verkoper. Voorgenoemde kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom.
 8. De Verkoper is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zolang de Koper niet aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog haar verplichtingen jegens de Verkoper volledig is nagekomen.
 9. De in een Offerte en de Koopovereenkomst vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikanten prijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de Koopovereenkomst tot stand kwam, golden.
 10. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kan de Koper de bestelling annuleren, dan wel deKoopovereenkomst ontbinden, binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Verkoper aan de Koper tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 11. De Verkoper mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en de totstandkoming van de Koopovereenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen.
 12. Indien in de financiële positie van de Koper na het tot stand komen van de Koopovereenkomst, doch voor de aflevering van de AED een aanzienlijke verslechtering optreedt, is de Verkoper te allen tijde gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Koopovereenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 13. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Koop

 1. De door de Verkoper afgeleverde AED blijft eigendom van de Verkoper tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de Koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door de Verkoper geleverde AED verschuldigd is.
 2. De Koper heeft geen recht om de niet betaalde AED in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van derden daarop te vestigen.
 3. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde AED in ieder geval te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde AED dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht de Verkoper daar zo snel mogelijk schriftelijk vanop de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat de Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de Verkoper of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 14. Gebruik/onderhoud/reparaties Koper

 1. De Koper zal zorgvuldig, conform de bestemming en in overeenstemming met de Producthandleiding van de fabrikant met deAED omgaan.
 2. Verkoper raad de Koper aan om het risico voor de AED (en toebehoren) en voor eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s ter zake de AED (en toebehoren). De risico’s van niet of niet- toereikende verzekering zijn dan ook voor de Koper.
 3. De Koper zal de AED conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Producthandleiding zelf installeren. Indien door de Koper gewenst, kan de Verkoper een installateur aanwijzen. De installatiekosten vallen buiten deze Koopovereenkomst en zullen door de Koper separaat worden betaald aan de installateur.
 4. Reparaties mogen uitsluitend conform de Producthandleiding worden uitgevoerd door een daarvoor erkend bedrijf.
 5. Op verzoek kan de Koper met de Verkoper een Service- en onderhoudsovereenkomst sluiten.
 6. Indien de AED gebruikt is in een noodsituatie, dan zal de Koper onder meer nieuwe elektroden moeten gebruiken, de medische gegevens moeten laten uitlezen en de Producthandleiding moeten raadplegen.

Artikel 15. Garanties van de Fabrikant

 1. Semiconductor B.V. verleent geen garanties op de geleverde AED.
 2. De AED’s wordt geproduceerd door diverse fabrikanten. De fabrikanten bieden de Gebruiker de garantievoorwaarden zoals weergegeven in de Producthandleiding van de AED. Iedere vordering van de Gebruiker tegenover Semiconductor B.V. die buiten deze voorwaarden valt, is uitgesloten.
 3. De Gebruiker zal – bij wijze van service maar zonder dat Semiconductor B.V. daarmee enige aansprakelijkheid aanvaard – alle aanspraken die binnen de garantievoorwaarden van Cardia en de Producthandleiding van de AED vallen, eerst bij Semiconductor B.V. melden.
 4. Indien Semiconductor B.V. dit nodig acht zal zij de Gebruiker de instructie geven om op eigen naam en rechtstreeks tegenover Cardia de garantie geldend te maken. Iedere vordering van de Gebruiker tegenover Semiconductor B.V., waaronder begrepen die wegens garantie, onderhoud, niet (goed) functioneren, gebreken en/of fabricagefouten en iedere vordering die buiten de garantievoorwaarden van Cardia valt, is uitgesloten.
 5. Iedere aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien de in de Producthandleiding omschreven garantievoorwaarden niet of niet juist door de Gebruiker zijn opgevolgd. Dit is o.a. het geval wanneer (maar niet uitsluitend) het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, door de Gebruiker of derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht is deze aan te brengen, indien de AED is aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden. Op de garantie kan slechts schriftelijk, binnen de garantietermijn en onder vermelding van het typenummer, een beroep worden gedaan.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
  • het niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften;
  • anders dan het voorziene normale gebruik;
  • normale slijtage;
  • montage of reparatie door de Gebruiker of derden, zonder schriftelijke toestemming van Semiconductor B.V.;
  • door de Gebruiker gebruikte niet originele onderdelen; en
  • in het geval de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.
 7. Zolang de Gebruiker niet geheel aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten Overeenkomst voldoet, geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
 8. De Gebruiker is bij een beroep op de garantie gehouden te bewerkstelligen dat personeel van Semiconductor B.V., of door haar ingeschakelde derden, bij de AED toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde AED te onderhouden, te controleren en/of te repareren. Op verzoek van Semiconductor B.V. is de Gebruiker gehouden de AED voor genoemde handeling(en) af te staan.
 9. De Gebruiker heeft indien zij een Service-en onderhoudscontract heeft afgesloten op haar eigen verzoek recht op een tijdelijk vervangende AED gedurende de periode dat de AED gerepareerd of vervangen wordt.
 10. De garantietermijn wordt niet automatisch verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht van de Gebruiker ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Fabrikanten dan wel aan de zijde van Semiconductor B.V., waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel voor rekening van Gebruiker.
 12. Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting van de Gebruiker niet op.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Semiconductor B.V. sluit iedere aansprakelijkheid – uitdrukkelijk en stilzwijgend –, van welke aard dan ook uit, tenzij in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst uitdrukkelijk erkent en/of overeengekomen.
 2. Semiconductor B.V. wordt door de Gebruiker in ieder geval gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en uitvoering van de Overeenkomst, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Semiconductor B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder schade die door de Gebruiker, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of is ontstaan alsmede niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vertraging in de aflevering / schade ontstaan tijdens of ten gevolge van installatie van de AED door de Gebruiker zelf / schade ontstaan door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien schade, van welke aard ook, is ontstaan door of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de onderhoudsverplichtingen, is Semiconductor B.V. niet aansprakelijk en is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor schade van Semiconductor B.V. en/of de Fabrikant.
 5. Indien Semiconductor B.V. ondanks het voorgaande onverhoopt wel aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij enkel aansprakelijk voor de directe schade, waaronder wordt verstaande schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en herstel.
 6. Indien Semiconductor B.V. aansprakelijk is voor door de Gebruiker en/of derden geleden schade ten gevolge van de aan de Fabrikant toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 7. In geval van Huur of abonnement: voor zover Verhuurder of abonnementsverstrekker aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van de door de Huurder of Abonnee aan de Verhuurder of abonnementsverstrekker verschuldigde huurpenningen voor een periode van 6 maanden en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering dat door haar verzekeraar(s) in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
 8. In geval van Koop: voor zover de Verkoper aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van in totaal € 3.000, – (zegge: drieduizend euro).
 9. Semiconductor B.V. wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de AED en/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of enige andere rechten van derden.
 10. De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Semiconductor B.V. voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Semiconductor B.V. of haar bestuurders.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Semiconductor B.V. niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Semiconductor B.V., noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Semiconductor B.V. komt.
 2. In geval de Gebruiker het gebruiksrecht op de AED niet kan uitoefenen als gevolg van overmacht, is Semiconductor B.V. gerechtigd het gebruiksrecht gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Semiconductor B.V. en de Gebruiker geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en die de uitoefening van het gebruiksrecht op de AED onmogelijk maakt, is Semiconductor B.V. respectievelijk de Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Gebruiker geen vergoeding van door hem geleden schade van Semiconductor B.V. vorderen.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom

 1. De Intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, gebruiksmodellen, industriële ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, en handelsgeheimen op of in verband met de AED(‘s) en daaraan gerelateerde accessoires, flyers en documentatie, komen toe aan de diverse fabrikanten
 2. Semiconductor B.V. is rechthebbende op onder andere de domeinnamen www.cardiaid.nl, www.cardiaid.be en www.cardiarent.nl.
  De Gebruiker is niet gerechtigd om zonder toestemming van Semiconductor B.V. en/of de fabrikanten het verstrekte (folder)materiaal, de domeinnamen dan wel de beeldmerken zoals genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel te openbaren (anders dan in het kader van deze Overeenkomst), te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 3. De Gebruiker verbindt zich om de (eigendom van) intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel op geen enkele wijze – ook niet door een vordering tot nietigverklaring daarvan – direct of indirect aan te tasten.
 4. De Gebruiker verbindt zich om Semiconductor B.V. onmiddellijk in te lichten omtrent iedere activiteit van derden die inbreuk op de – in dit artikel genoemde – intellectuele eigendomsrechten zou kunnen inhouden, zodra zij van deze activiteit op de hoogte komt.

Artikel 19. Hoofdelijkheid/rechtskeuze/wijzigingen

 1. Indien de AED aan meer (rechts)personen tezamen in Huur of abonnement is gegeven, zullen alle verplichtingen uit de Huurovereenkomst of abonnement aan de zijde van de Huurder of Abonnee(s) hoofdelijk zijn.
 2. Op de door Semiconductor B.V. uitgebrachte Offertes en Overeenkomsten alsmede de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen de Gebruiker en Semiconductor B.V. worden exclusief – dus (voor zover toegestaan) met uitsluiting van ieder andere instantie – voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.
 4. Toepasselijkheid van internationale verdragen ter zake van koop van roerende zaken, waaronder het Weens Koopverdrag, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De Gebruiker stemt er hierdoor onherroepelijk mee in dat Semiconductor B.V. desgewenst al haar rechten uit tussen hen gesloten Overeenkomsten mag overdragen aan derden.
 6. Afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging tussen Semiconductor B.V. en de Gebruiker.

Artikel 20. Contactgegevens

In het geval van vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u te allen tijde contact opnemen met Semiconductor B.V. via de volgende contactgegevens:

Semiconductor BV
Van der Burchstraat 40
2132 RN Hoofddorp
tel: 023 5571 871
[email protected]

0